در این قسمت، پیتر به کالیفرنیا سفر میکنه، جایی که سالن ورزشی خانوادگی هنرهای رزمی کینجی رو به نابودی هستش.
استاد بزرگ مجموعه تصمیم داره که کسب و کارش رو به پسرش بسپاره، ولی پسر هیچ چیزی در رابطه با نگهداری کسب و کار نمیدونه.